Informace dle Zákona č. 90/2012 Sb.

OZNÁMENÍ

o konání řádné valné hromady

Představenstvo společnosti

VODNÍ ELEKTRÁRNA ŽELEZNÝ BROD, akciová společnost

se sídlem v Semilech, Riegrovo nám. 15, PSČ 513 01, IČ: 64789641

zapsané v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1402,

svolává na den 27.5.20199:00 hodin do sídla společnosti na adrese Riegrovo náměstí 15, Semily řádnouvalnou hromadu společnosti

VODNÍ ELEKTRÁRNA ŽELEZNÝ BROD, akciová společnost

 

Pořad jednání:

1.            Zahájení a ověření usnášeníschopnosti valné hromady.

2.            Volba orgánů valné hromady.

3.            Přednesení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, seznámení s roční účetní závěrkou za účetní období od 1.12.2017 do 30.11.2018, přednesení návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období od 1.12.2017 do 30.11.2018.

4.            Zpráva dozorčí rady včetně vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období od 1.12.2017 do 30.11.2018 a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za totéž období.

5.            Rozhodnutí valné hromady o schválení či neschválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, účetní závěrky společnosti za účetní období od 1.12.2017 do 30.11.2018 a o vypořádání hospodářského výsledku za totéž období.

6.            Přednesení podnikatelského plánu pro další období společnosti.

7.            Schválení podnikatelského plánu pro další období valnou hromadou společnosti.

8.            Odvolání p. Miroslava Vancla z funkce člena představenstva a volba nového člena představenstva.

9.            Schválení smlouvy o výkonu funkce uzavírané mezi společností a nově zvoleným členem představenstva.

10.          Schválení dodatků smluv o výkonu funkce uzavřených mezi společností a členy představenstva a členy dozorčí rady.

11.          Ukončení valné hromady.

 

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účastni na valné hromadě je dle §284 odst.2 zák.č. 90/2012 Sb. 24.5.2019. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je k rozhodnému dni uveden v seznamu akcionářů.

 

Prezence akcionářů bude probíhat od 8:30 do 9:00 hodin v místě konání valné hromady.

 

Roční účetní závěrka a ostatní materiály za účetní období od 1.12.2017 do 30.11.2018 budou k nahlédnutí pro akcionáře společnosti VODNÍ ELEKTRÁRNA ŽELEZNÝ BROD, akciová společnost v jejím sídle od 26.4.2019 vždy od pondělí do pátku mezi 9.30 a 12.00 hod. a dále dne 27.5.2019 od 8.00 hodin a na internetových stránkách společnosti www.vezb.cz.

 

Návrhy usnesení VH, včetně zdůvodnění, příp. vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem pořadu jednání:

 

2.            Volba orgánů valné hromady.

Návrh představenstva na složení orgánů valné hromady:

Představenstvo navrhuje valné hromadě zvolit orgány valné hromady v následujícím složení:

  • předseda                            Mgr. Jakub Kuršel
  • zapisovatel                         Mgr. Jakub Kuršel
  • ověřovatelé zápisu         Mgr. Lukáš Turai,

Sebastian Kuršel

  • skrutátor                            Sebastian Kuršel

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje návrh představenstva na složení orgánů valné hromady.

Odůvodnění:

Představenstvo navrhuje do funkcí osoby, které již v minulosti podobné funkce vykonávaly, jsou v této oblasti zkušené a jejichž účast je schopno na valné hromadě zajistit.

 

3.            Přednesení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, seznámení s roční účetní závěrkou za účetní období od 1.12.2017 do 30.11.2018, přednesení návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období od 1.12.2017 do 30.11.2018.

Komentář:

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a roční účetní

závěrka za účetní období od 1.12.2017 do 30.11.2018 tvoří samostatnou přílohu této zprávy.

Zpráva představenstva poskytuje podle názoru jeho členů pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za účetní období od 1.12.2017 do 30.11.2018 a shrnuje veškeré důležité informace týkající se podnikání společnosti v účetním období od 1.12.2017 do 30.11.2018. Předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci banky a nebyla zpochybněna dozorčí radou.

Představenstvo navrhuje, aby hospodářský výsledek společnosti za uváděné období, tzn. zisk ve výši 245.394,36 Kč, byl vypořádán takto: 

•             zisk ve výši 245.394,36 Kč použít na úhradu ztrát minulých let.

Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku je dle zákona v působnosti valné hromady.

 

4.            Zpráva dozorčí rady včetně vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období od 1.12.2017 do 30.11.2018 a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za totéž období.

Komentář:

Zpráva dozorčí rady včetně vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období od 1.12.2017 do 30.11.2018 a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za totéž období tvoří samostatnou přílohu této zprávy.

 

5.            Rozhodnutí valné hromady o schválení či neschválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, účetní závěrky společnosti za účetní období od 1.12.2017 do 30.11.2018 a o vypořádání hospodářského výsledku za totéž období.

Návrhy usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období od 1.12.2017 do 30.11.2018.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období od 1.12.2017 do 30.11.2018.

Valná hromada schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za účetní období od 1.12.2017 do 30.11.2018.

Odůvodnění:

Odůvodnění je uvedeno v bodě 3.

 

6.            Přednesení podnikatelského plánu pro další období společnosti.

Komentář:

Podnikatelský plán na další období tvoří samostatnou přílohu této zprávy. Představenstvo pravidelně aktualizuje podnikatelský plán společnosti, aby byl v souladu s cíli společnosti a zohledňoval aktuální potřeby a příležitosti.

 

7.            Schválení podnikatelského plánu pro další období valnou hromadou společnosti.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje dlouhodobý podnikatelský plán společnosti v předneseném znění.

Odůvodnění:

Odůvodnění je uvedeno v bodě 6.

 

 

8.            Odvolání p. Miroslava Vancla z funkce člena představenstva a volba nového člena představenstva

Komentář:

P. Miroslav Vancl z důvodu odchodu do starobního důchodu požádal o odvolání z funkce člena představenstva. Na základě této skutečnosti bude zvolen nový člen představenstva na základě volby akcionářů. Přestože je volba členů statutárních orgánů plně v kompetenci valné hromady, doporučuje představenstvo zvolit jako člena představenstva Ing. Vlastimila Vašků.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva p. Miroslava Vancla, datum narození 29.8.1955, trvale bytem Na Obci 196, Semily, PSČ 513 01.

Valná hromada volí do funkce člena představenstva Ing. Vlastimila Vašků, datum narození 22.9.1968, trvale bytem Luční 462, Podmoklice, Semily, PSČ 513 01.

Odůvodnění:

Odůvodnění je uvedeno v komentáři.

 

9.            Schválení smlouvy o výkonu funkce uzavírané mezi společností a nově zvoleným členem představenstva

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce podle §59 zák. č. 90/2012 Sb. mezi společností a členem představenstva ve znění předloženém představenstvem.

Odůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena představenstva.

 

10.          Schválení dodatků smluv o výkonu funkce uzavřených mezi společností a členy představenstva a členy dozorčí rady

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce uzavřené dne 19.6.2014 mezi společností a Mgr. Jakubem Kuršelem ve znění předloženém představenstvem.

Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce uzavřené dne 19.6.2014 mezi společností a Mgr. Lukášem Turaiem ve znění předloženém představenstvem.

Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce uzavřené dne 14.11.2016 mezi společností a Adamem Kuršelem ve znění předloženém představenstvem.

Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce uzavřené dne 19.6.2014 mezi společností a Sebastianem Kuršelem ve znění předloženém představenstvem.

Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce uzavřené dne 14.11.2016 mezi společností a Ing. Jakubem Závěrkou ve znění předloženém představenstvem.

Odůvodnění:

Změny ve smlouvě o výkonu funkce lépe korespondují s reálným výkonem funkce v průběhu kalendářního roku.

 

 

Představenstvo společnosti VODNÍ ELEKTRÁRNA ŽELEZNÝ BROD, akciová společnost

26.4.2019