Popis území a charakteristika stavby

Stavba se nachází na okraji města Železný Brod, vedle silnice z Malé Skály do Železného Brodu. Zde původně stával původní náhon a zbytky elektrárny, která byla zrušena v 60. letech minulého století. Náhon byl částečně zavodněný a částečně zasypaný. V místě stavby se nacházel sypaný val přes náhon. Tento val propojoval silnici a ostrov, který je tvořený řekou Jizerou a náhonem.

Stavba malé vodní elektrárny zahrnovala výstavbu nového objektu strojovny, včetně obnovy hydraulického obvodu vodní elektrárny v původní dispozici otevřeného náhonu. Nový objekt strojovny je však z důvodů níže uvedených vybudován na jiném místě, než stávala původní strojovna.

Nové umístění strojovny bylo zvoleno z důvodu zvýšeného využití průtoků (oproti hltnosti původní vodní elektrárny), snížení ztráty na spádu lokality, umožnění úpravy (rozšíření) silnice. Instalovaný výkon elektrárny je až 1 MW.

Malá vodní elektrárna je řešena v území s těsnou vazbou na komplex historických továrních budov a je zároveň umístěna v krásné přírodní scenérii svahů okolo toku Jizery. V řešeném místě je v souběhu s řekou silnice Turnov – Železný Brod a orientace řeky i silnice je téměř severojižním směrem.

Příjezd a přístup k objektu je z výše zmiňované komunikace. Parametry horní stavby jsou dimenzovány podle technologie malé vodní elektrárny. Architektonické řešení, i když je především spjato s technologií, tak zároveň využívá jednotlivých prvků v území. Jedná se o orientaci objektu, přírodní ráz a těsnou vazbu na areál továrny.

Pro výraz objektu je zvolen jednoduchý obdélníkový tvar nad technologií, který zakládá další řešení na detailu architektonické formy a výškovém členění vlastní řešené hmoty. Výškově je hmota dělena na spodní část s dřevěnými lamelami a horní část s šedovou střechou. Spodní část je dělena pouze vraty a dveřmi. Dveře, které jsou záměrně přiznány, jsou v kovovém povrchu totožném se střechou, ostatní otvory jsou potlačeny vizuálně překrytím dřevěnými lamelami. Lávka přes řeku je přiznána prodloužením spodní hmoty a je opět zapojena do hmoty lamelami. Střecha je řešena pravidelnou rytmizací šedových střech. Jejich orientace na jihovýchodní světovou stranu zabezpečí funkčnost rozptýleného denního světla v technologické části.

K jednoduché kubické hmotě se strojovnou a česlovnou je připojen opět jednoduchý válcový objem. Jedná se o opláštění technologie hradidla.

Dřevěné lamely jsou kotveny na tmavě šedý podklad omítky. Na střeše, vratech a válcové hmotě je titan-zinkový plech.