Ostatní související objekty

Vzdouvací objekt

Tabulový (stavidlový) jez se nachází na Jizeře v ř. km 97,48 a to kolmo k ose toku. Jez má celkem tři pole oddělená kamennými pilíři širokými 1,7 m. Dřevěné stavidlové tabule jsou zavěšeny na řetězech - u dna se opírají o nízké litinové slupice. Manipulace se stavidlovými tabulemi (zdvih x spouštění) se provádí navíjením článkových řetězů na buben rumpálu. Zdvihací mechanizmus každé stavidlové tabule ovládají dvě osoby - po nasazení klik na hřídel rumpálu. V současné době je pohon zajištěn elektromotorem.

Rybí přechod

Rybí přechod je zřízen v levém jezovém poli v dotyku s levým pilířem jezu. Celková délka rybochodu je cca 32 m. V nadjezí je železobetonová konstrukce rybochodu v šířce 2,3 m. Žlab rybochodu vnitřní šířky 1,5 m je vybaven 12 štěrbinovými přepážkami, ve střední části je zřízena odpočívací nádržka.

Vtokový objekt

Vtok do otevřeného náhonu na malou vodní elektrárnu je vybudován těsně před pravým pilířem jezu - je opatřen železobetonovou nornou stěnou dlouhou 22 m - kolmá šířka navazujícího náhonu, dlouhého 34 m, je 19 m. Norná stěna je podepřena dvěma středovými pilíři šířky. Součástí norné stěny je manipulační lávka. Ve dně koryta Jizery (5 m před vtokem do náhonu) je vybudován ledolam - betonová zídka šíře 0,6 m dlouhá cca 20 m s korunou. Mezi ledolamem a vtokem do náhonu je dno koryta Jizery sníženo - zábrana proti sunutým plaveninám. V levé zdi vtoku je zřízena proplachovací propust. Pro usměrnění štěrků do proplachu je na dně vtoku vybudována svodná zeď v oblouku. Vtok je zakončen uzavíracími stavidly.

Náhon

Úvodní část přivaděče tvoří původní otevřený náhon délky 482 m. Koruna svislých opěrných zdí je vyrovnána na jednotnou výšku. Svahy nad korunou zdí (ve sklonu 1 : 1,25) jsou opevněny řadou betonových vegetačních tvárnic, ohumusovány a osety.

Navazující úsek přivaděče má délku 665 m. Pravou stranu náhonu tvoří zemní hráz se sklonem návodního líce 1:1,75 a šířkou v koruně 2,5 m. Návodní líc je opevněn pohozem vrstvou makadamu v tloušťce 0,4 m. Sklon vzdušního líce hráze s podélným odvodňovacím příkopem je 1:1,5 až 1:2.

Provozem MVE Železný Brod je průtokově ovlivněn úsek významného vodního toku Jizery v délce 1,5 km.