Stavba MVE

Stavebně se jedná u spodní části o železobetonový monolit, který je založen na dně náhonu tvořeném navětralými horninami.

Protože kolem spodní stavby byly poměrně mohutné zásypy, byla vrchní stavba založena co nejvíce na betonových konstrukcích spodní stavby a na konzolách vytažených z mohutných základových zdí.

Půdorysné rozměry nadzemní části MVE jsou 24,3 m (délka) x 15,5 m (šířka). Nosná konstrukce vrchní stavby je tvořena železobetonovými sloupy v kombinaci s nosnými stěnami vyzdívanými z keramických bloků. Sloupy nesou hlavně jeřáb o nosnosti 16 t, který je potřebný pro montáž technologie a údržbu strojů.

Střešní konstrukce je tvořena podélnými, železobetonovými trámy, na které je přikotvena dřevěná konstrukce šedové střechy. Velikost šed je volena s ohledem na velikost a provozní členění objektu. Elektrárna je dělena na tři hlavní technologické části. Česlovnu, strojovnu a v třetí části jsou prostory obsluhy se sociálním zařízením, rozvodna VN a trafostanice.

Nad česlovnou jsou tři šedy, tvořené dřevěnými trámy a bedněním. Střešní konstrukce je nezateplená a dřevo má pohledové plochy hoblované. První šeda je po celé délce svislé části prosklená okny. Krajní okna jsou vyklápěcí s elektrickým ovládáním. V dalších šedách jsou pouze pevná okna na krajích. Všechna instalovaná okna jsou se zvýšeným hlukovým útlumem.

Nad strojovnou jsou rovněž tři šedy. Prosklení je stejné jako nad česlovnou, ale dřevěná konstrukce střechy je zateplená a obložená sádrokartonem.

Poslední šeda je nad řídící a rozvodnou částí. Je bez oken a zateplení. V těchto prostorech je sádrokartonový podhled s tepelnou izolací. Povrch šed je oplechován titan-zinkem. Úžlabí jsou vylepena fólií z měkčeného PVC a vytápěná kabely.

Strojovna má čtyři výškové úrovně. Spodní je plocha s turbínami a generátory. Dále ochoz nad turbínami, manipulační plocha před montážními vraty a obslužná lávka. Z venkovní lávky je dále vstup do VN rozvodny a z vnitřní lávky do trafostanice.

Strojovna je dveřmi propojena s česlovnou.

V česlovně jsou umístěna stavidla, jemné česle před nátoky do turbín s čistícími stroji, sběrný žlab na nečistoty, proplachový kanál a kanál obtokový – přepouštěcí. Pro obsluhu stavidla přepouštěcího kanálu je k česlovně přistavěn dřevěný přístavek válcového tvaru oplechovaný titan-zinkem.

Před montážními vraty u strojovny byl snížen terén tak, aby bylo možné provádět dopravu dílů při opravách turbín. Protože je pod hladinu stoleté vody, je před vraty provedena konstrukce pro osazení protipovodňové zábrany.

Navrhovaným dispozičním řešením MVE nejméně obtěžuje okolí jak při výstavbě tak při provozu.